หน้าแรก

กิจกรรมของเรา  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คุณจีรนันท์ เขตสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธนาคารออมสินและคณะ ให้การต้อนรับคุณขวัญแก้ว บัวเผื่อน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมคณะข้าราชการและพนักงานราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสู่ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “บทบาทของศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน” ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 13 February 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานแก่ธนาคารออมสิน โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารออมสิน นำโดยคุณพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการฯ คุณนพวรรณ รัตนเวคิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และคุณจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 6 February 2563

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

เมื่อวันที่ 29 January 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม  2562 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธนาคารออมสิน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

เมื่อวันที่ 21 January 2563
previous arrow
next arrow
Slider

แบบประเมิน