เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

Infographic

แบบประเมิน