วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คุณจีรนันท์ เขตสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธนาคารออมสินและคณะ ให้การต้อนรับคุณขวัญแก้ว บัวเผื่อน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมคณะข้าราชการและพนักงานราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสู่ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “บทบาทของศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน” ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Infographic

แบบประเมิน