ภาวะเศรษฐกิจ การเงินและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 (ตลาดการเงินและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย)

การประชุม กนง., ตลาดการเงินและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย, ภาวะเศรษฐกิจ การเงินและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย,

แบบประเมิน