ภาวะเศรษฐกิจ

อื่นๆ

ประมาณการว่างงาน/เลิกจ้างงาน ปี 2563 จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19


แบบประเมิน