ผลงานเผยแพร่

ยุทธศาสตร์ฐานรากและความยั่งยืน

เครื่องจักรและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกับทิศทางของแรงงานไทย


แบบประเมิน