ผลงานเผยแพร่

ผลสำรวจ

ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนฐานรากต่อวิกฤตปัญหาในปัจจุบัน ปี 2563


แบบประเมิน