ผลงานเผยแพร่

ผลสำรวจ

ผลสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานราก ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564


แบบประเมิน