ผลงานเผยแพร่

ผลสำรวจ

ผลสำรวจสถานการณ์ของประชาชนฐานราก ในช่วงปี 2564


แบบประเมิน