ผลงานเผยแพร่

ผลสำรวจ

การใช้จ่ายของประชาชนระดับฐานรากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561


แบบประเมิน