ผลงานเผยแพร่

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นเของประชาชนฐานรากเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาในภาวะปัจจุบัน


แบบประเมิน