ผลงานเผยแพร่

ยุทธศาสตร์ฐานรากและความยั่งยืน

สรุปรายงานวิจัย “บทบาทองค์กรการเงินชุมชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ”


แบบประเมิน