ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 9/2562) ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2562

GDP, ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฐานราก,

แบบประเมิน