ประวัติและพันธกิจ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย มีหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ธนาคารระยะยาวที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก ธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร และจัดทำข้อมูลเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง

แผนยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy Planning)

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร ครอบคลุมทุกปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถพิเศษ ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) และกรอบทิศทางนโยบายการดำเนินงานของธนาคารในระยะยาว รวมถึงการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของธนาคารให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ฐานรากและความยั่งยืน (Grassroots Strategy and Sustainability)

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร ครอบคลุมทุกปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานราก วิจัยเชิงลึกเพื่อศึกษาโอกาส ในการยกระดับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จัดทำดัชนีเพื่อบ่งชี้ถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนและการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ติดตามและประเมินผลสำเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue) ที่เกี่ยวข้อง

วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic and Business Research)

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร ครอบคลุมทุกปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมธนาคาร วิจัยเชิงลึกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและบริการอื่นๆ เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจและจัดทำดัชนีบ่งชี้สถานการณ์ด้านการออม และสร้างวินัยทางการเงินในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร ติดตามประเมินผลสำเร็จของนโยบาย รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue) ที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมิน