ประวัติและพันธกิจ

ประวัติความเป็นมา : ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยมีความประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเผยแพร่บทความ ผลงานวิเคราะห์วิจัยออกไปสู่สาธารณชนในฐานะที่เป็นองค์กรของภาครัฐและสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนตามสโลแกนของศูนย์วิจัยฯ ที่ว่า "สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน" 

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจระดับมหภาค จุลภาค เศรษฐกิจฐานรากและตลาดการเงินในประเทศ รวมทั้งสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการและอื่น ๆ ที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของธนาคาร ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินเปิดให้บริการเว็บไซต์ภายใต้ URL: www.gsbresearch.or.th โดยมีบริการหลัก ดังต่อไปนี้

  • การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความ วิเคราะห์ วิจัย
  • ระบบสมัครสมาชิกซึ่งให้บริการจัดส่งผลงาน บทความวิเคราะห์ วิจัยผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่สมาชิกต้องการได้โดยอัตโนมัติ
  • ระบบจองเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
  • เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์วิจัยฯ

แบบประเมิน