ประวัติและพันธกิจ

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจระดับมหภาค จุลภาค เศรษฐกิจฐานรากและตลาดการเงินในประเทศ รวมทั้งสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการและอื่น ๆ ที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของธนาคาร ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการเงิน ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม

เศรษฐกิจมหภาค

เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic) วิเคราะห์ วิจัยสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ และประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย แนวโน้มตัวชี้วัดหลักทางเศรษฐกิจระดับมหภาค ภาวะตลาดการเงินในและต่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบสำคัญที่จะเกิดกับเศรษฐกิจของประเทศเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issues)

เศรษฐกิจฐานราก

เศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economy) จัดทำดัชนีบ่งชี้ถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจฐานราก ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจฐานราก และการวิจัยเชิงลึก เช่น พฤติกรรมการหารายได้ การออม การใช้จ่าย การก่อหนี้ เป็นต้น รวมทั้งรายงานภาวะเศรษฐกิจฐานราก และการวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue)

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Sector) วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจ ที่อยู่ในภาคการผลิต การค้า และบริการ เพื่อค้นหาดาวเด่น ดาวร่วง ฯลฯ วิจัยเชิงลึกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หาธุรกิจเป้าหมายเพื่อศึกษาโครงสร้างและโอกาสทางธุรกิจ เป็นรายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue)

แบบประเมิน