'

ผลงานเผยแพร่

วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ

ประมาณการว่างงาน/เลิกจ้างงาน ปี 2563 จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19


แบบประเมิน