'

ผลงานเผยแพร่

วิจัยเศรษฐกิจฐานราก

ผลสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานราก ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564


แบบประเมิน