อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี 2020 เผชิญความท้าทายหนักจากปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยปริมาณการผลิตรถยนต์เดือน เม.ย. ต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี ขณะที่ภาพรวมทั้งปีคาดว่าปริมาณการผลิตรถยนต์ มีแนวโน้มอาจต่ำที่สุดในรอบ 11 ปี ทั้งนี้ภาคการผลิตและการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศได้รับผลกระทบจาก 1) การหยุดโรงงานผลิต 2) การหดตัวของเศรษฐกิจ และ 3) การ Lockdown เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส ฯลฯ ส่วนด้านการส่งออกรถยนต์เผชิญปัญหาคำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าหลักที่ลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจในหลายประเทศ รวมถึงความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์แห่งอนาคต (Next-Generation Automotive) ที่เข้ามามีบทบาท แทนที่รถยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากไทยสูญเสียความสามารถในการเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกไป อาจกระทบแรงงานในห่วงโซ่อุปทานการผลิตรถยนต์กว่า 5-7 แสนคน

Presentation

แบบประเมิน