ภาวะเศรษฐกิจฐานราก ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2563

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร, ดัชนีราคาสินค้าเกษตร, ดัชนีรายได้เกษตรกร, สรุปภาวะเศรษฐกิจฐานราก,

แบบประเมิน