ภาวะเศรษฐกิจฐานราก ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2563

สรุปภาวะเศรษฐกิจฐานราก, ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร, ดัชนีราคาสินค้าเกษตร, ดัชนีรายได้เกษตรกร,

แบบประเมิน