ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 9/2562) ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2562

GDP, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฐานราก, ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย,

แบบประเมิน