บทความเรื่อง ยกระดับองค์กรการเงินชุมชนด้วย “พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน”

ยกระดับองค์กรการเงินชุมชนด้วย "พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน",

แบบประเมิน