ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 9/2562) ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2562

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฐานราก, ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย, GDP,

แบบประเมิน